EY Leaderboard

      Points
1 Default

Qhaf-Qhaf

Joined 20 Jul 2016

5221
2 Default

Realydoctor10

Joined 18 Nov 2016

5108
3 Default

Soccow Cowmments

Joined 05 Nov 2015

3801
4 Default

Hlaysn

Joined 19 Jul 2012

3462
5 Default

Zax5-Bucs

Joined 20 Sep 2016

2690
6 Default

kokodoublechamp1

Joined 16 Feb 2014

2120
7 Default

ntwa-dumela

Joined 19 Nov 2013

1910
8 Default

Mr-Brown-envelope

Joined 06 Sep 2012

1881
9 Default

SIR AfRoZiLLa

Joined 01 Apr 2012

1690
10 Default

Voltaire

Joined 23 May 2017

1541

Express Yourself

Every Fridays This Time Soccerladuma Is Quiet


12 /
These kids are busy doing groceries in town and this shows they are still young to get married or those who have reach the age are still single or izishimane zeempohla

Comments

Default
mercedece Joined: 03 May 2011
No badges available
Default
mercedece Apr 21, 2017 10:56 PM
@Qhaf-Qhaf Umfazi womXhosa akalunganga, into nje abayaziyo imali. Kodwa mina ngizothandela abafazi baseSoweto, born and bred. Andifuni umuntu ozongixelela ngokuthi yena uya ekhaya, angibafuni abafazi basemakhaya.
Default
mercedece Joined: 03 May 2011
No badges available
Default
mercedece Apr 21, 2017 10:51 PM
Hujiwa lutu mokgotsi
Default
thandoz is here to stay coweditor Joined: 19 Apr 2017
No badges available
Default
thandoz is here to stay coweditor Apr 21, 2017 08:33 PM
Kodwa phakuZuma bayengemali nt ngothando
Default
thandoz is here to stay coweditor Joined: 19 Apr 2017
No badges available
Default
thandoz is here to stay coweditor Apr 21, 2017 08:32 PM
@Qhaf-Qhaf lol,unganyanisa Kuba naye lo u yazi Ubangaba ndinamankazana amanintsi bt still unyamezele kodwa lama Xhosa akuthi lodoti akanownyamezela
Default
Qhaf-Qhaf Joined: 20 Jul 2016
No badges available
Default
Qhaf-Qhaf Apr 21, 2017 08:28 PM
@thando kuthiwa bayakwazi ukuphatha amadoda kakuhle amantombi ama-Zulu kwaye bayasihlonipha isigqibo sabayeni abo , futhi nam lonto ndiyibona apha kubafazi baka-president wethu u-Jay-Z kuba akukho mfazi kwaba bethu kwa-Xhosa unokunyamezela ukuba sisithembu
Default
thandoz is here to stay coweditor Joined: 19 Apr 2017
No badges available
Default
thandoz is here to stay coweditor Apr 21, 2017 07:59 PM
@Qhaf-Qhaf krikrikri,ndithetha nje nawe ndiphethe inkazana yomzulu ecakwam.
Default
Qhaf-Qhaf Joined: 20 Jul 2016
No badges available
Default
Qhaf-Qhaf Apr 21, 2017 07:56 PM
Kufuneka nizeke abafazi bafana bam kodwa ke ilungile nalento niyenzayo ningangxami ngokuthwala abafazi nibancinci . Akufuneki nizisoke ngabafazi , keep-on checking
Default
thandoz is here to stay coweditor Joined: 19 Apr 2017
No badges available
Default
thandoz is here to stay coweditor Apr 21, 2017 06:52 PM
Sisuke sisayotshekha mntomdala lamaxesha
Default
Zimele Joined: 15 Feb 2010
No badges available
Default
Zimele Apr 21, 2017 06:12 PM
Yooo
Default
Qhaf-Qhaf Joined: 20 Jul 2016
No badges available
Default
Qhaf-Qhaf Apr 21, 2017 05:52 PM
@Zilimele mfo wam mna ndineshumi elinesixhenkxe ndinalo mfazi wesibini kuba owokuqala ndohlukana naye kudala
Default
Zimele Joined: 15 Feb 2010
No badges available
Default
Zimele Apr 21, 2017 05:42 PM
Mna ndisola wena uyimpohla awumfazi
Default
farakan Joined: 25 Sep 2014
No badges available
Default
farakan Apr 21, 2017 05:40 PM
Tnx

Express Yourself

Your chance to say what you need to.

Nobody knows the game better than you!

Have your say

Express Yourself

Your chance to say what you need to.

Create your blog