EY Leaderboard

      Points
1 Default

kokodoublechamp1

Joined 16 Feb 2014

6816
2 Default

BBm66

Joined 02 Mar 2016

6601
3 Default

ntwa-dumela

Joined 19 Nov 2013

5940
4 Default

SIR AfRoZiLLa

Joined 01 Apr 2012

5445
5 Default

The Mighty Mpunyela

Joined 25 May 2011

4730
6 Default

Buccarocca

Joined 26 Jul 2011

4540
7 Default

RealRay

Joined 17 Jul 2013

4220
8 Default

Stixzonenic

Joined 24 Oct 2013

4026
9 Default

liesbeeck

Joined 15 Feb 2010

3910
10 Default

Qhaf-qhaf

Joined 20 Jun 2017

3858

Express Yourself

Every Fridays This Time Soccerladuma Is Quiet


12 /
These kids are busy doing groceries in town and this shows they are still young to get married or those who have reach the age are still single or izishimane zeempohla

Comments

Default
mercedece Joined: 03 May 2011
No badges available
Default
mercedece Apr 21, 2017 10:56 PM
@Qhaf-Qhaf Umfazi womXhosa akalunganga, into nje abayaziyo imali. Kodwa mina ngizothandela abafazi baseSoweto, born and bred. Andifuni umuntu ozongixelela ngokuthi yena uya ekhaya, angibafuni abafazi basemakhaya.
Default
mercedece Joined: 03 May 2011
No badges available
Default
mercedece Apr 21, 2017 10:51 PM
Hujiwa lutu mokgotsi
Default
thandoz is here to stay coweditor Joined: 19 Apr 2017
No badges available
Default
thandoz is here to stay coweditor Apr 21, 2017 08:33 PM
Kodwa phakuZuma bayengemali nt ngothando
Default
thandoz is here to stay coweditor Joined: 19 Apr 2017
No badges available
Default
thandoz is here to stay coweditor Apr 21, 2017 08:32 PM
@Qhaf-Qhaf lol,unganyanisa Kuba naye lo u yazi Ubangaba ndinamankazana amanintsi bt still unyamezele kodwa lama Xhosa akuthi lodoti akanownyamezela
Default
Qhaf-Qhaf Joined: 20 Jul 2016
No badges available
Default
Qhaf-Qhaf Apr 21, 2017 08:28 PM
@thando kuthiwa bayakwazi ukuphatha amadoda kakuhle amantombi ama-Zulu kwaye bayasihlonipha isigqibo sabayeni abo , futhi nam lonto ndiyibona apha kubafazi baka-president wethu u-Jay-Z kuba akukho mfazi kwaba bethu kwa-Xhosa unokunyamezela ukuba sisithembu
Default
thandoz is here to stay coweditor Joined: 19 Apr 2017
No badges available
Default
thandoz is here to stay coweditor Apr 21, 2017 07:59 PM
@Qhaf-Qhaf krikrikri,ndithetha nje nawe ndiphethe inkazana yomzulu ecakwam.
Default
Qhaf-Qhaf Joined: 20 Jul 2016
No badges available
Default
Qhaf-Qhaf Apr 21, 2017 07:56 PM
Kufuneka nizeke abafazi bafana bam kodwa ke ilungile nalento niyenzayo ningangxami ngokuthwala abafazi nibancinci . Akufuneki nizisoke ngabafazi , keep-on checking
Default
thandoz is here to stay coweditor Joined: 19 Apr 2017
No badges available
Default
thandoz is here to stay coweditor Apr 21, 2017 06:52 PM
Sisuke sisayotshekha mntomdala lamaxesha
Default
Zimele Joined: 15 Feb 2010
No badges available
Default
Zimele Apr 21, 2017 06:12 PM
Yooo
Default
Qhaf-Qhaf Joined: 20 Jul 2016
No badges available
Default
Qhaf-Qhaf Apr 21, 2017 05:52 PM
@Zilimele mfo wam mna ndineshumi elinesixhenkxe ndinalo mfazi wesibini kuba owokuqala ndohlukana naye kudala
Default
Zimele Joined: 15 Feb 2010
No badges available
Default
Zimele Apr 21, 2017 05:42 PM
Mna ndisola wena uyimpohla awumfazi
Default
farakan Joined: 25 Sep 2014
No badges available
Default
farakan Apr 21, 2017 05:40 PM
Tnx

Express Yourself

Your chance to say what you need to.

Nobody knows the game better than you!

Have your say

Express Yourself

Your chance to say what you need to.

Create your blog